Bases del concurs disseny cartell 4Gats 120 anys

Bases del concurs disseny cartell 4Gats 120 anys

ÚLTIMA HORA

Degut a la gran quantitat de participants que ens han fet arribar la seva proposta de cartell en motiu del 120è aniversari del Restaurant Els 4 Gats, la direcció del concurs es veu obligat a demorar el seu veredicte per la primera setmana de desembre.

Volem agrair molt sincerament a tots els participants el seu interès i la seva participació. Us mantindrem informats!

120è aniversari Restaurant Els 4 Gats

Concurs de cartells Quatre Gats

Les bases:

1ª Objecte: Concurs per a la realització del cartell de Els Quatre Gats amb motiu de celebració del seu 120 aniversari.

 

2ª Podran participar quantes persones ho desitgin, de forma individual o col·lectiva residents a Catalunya.

 

3ª Els cartells caldrà que reflecteixin l’esperit festiu, però a l’hora intel·lectual que tradicionalment ha estat el que ha identificat al local al llarg de la seva tradició gastronòmica i cultural de la ciutat de Barcelona.

 

4ª Caldrà elaborar els cartells amb qualsevol tècnica, però serà imprescindible que no presentin cap dificultat a l’hora de la seva reproducció a la impremta.

 

4a Els cartells cal que siguin originals inèdits, amb dimensions d’aproximadament 50 X 70 cms en format vertical i en suport físic o digital.

 

4b Pels originals en suport rígid, aquest podrà ser: tablex, cartó, tela muntada en bastidor, etc. i els materials utilitzats poden ser: pintura a l’oli, acrílic, aquarel•la, temperes, etc.

 

4c Els originals en digital s’entregaran en un USB que serà retornat a l’autor tant si resulta guanyador del concurs com si no.

 

5ª Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres; fins i tot podrà escollir entre que les dues siguin col·lectives, individuals o combinades (una col•lectiva, una altra individual).

 

5a Tant els originals com l’USB caldrà que siguin entregats a la seu del Grup Ferré, amb adreça: Colonia Güell, ed. Filaturas, 1 6 – 08690, Santa Coloma de Cervelló, entre els dies 1 i 10 de novembre del 2016.

 

5b Tota obra serà entregada sense signatura de l’autor, però amb un lema manuscrit al revers de l’obra. Aquest mateix lema constarà a la part exterior d’un sobre tancat adjuntat a l’obra i en el que constaran les dades de l’autor/autors i també l’adreça, telèfon, correu electrònic i totes les dades necessàries de contacte.

Les obres entregades en digital USB caldrà que portin exactament les mateixes característiques d’entrega.

En cas que l’entrega es faci per correu convencional o empresa de missatgeria, caldrà fer-ho de manera que en cap cas consti cap mena d’identificació de l’autor/autors de l’obra tramesa.

 

6ª S’estableix un únic premi de 500`00€ amb la seva retenció de la quantitat corresponent d’IRPF. L’import del premi s’abonarà mitjançant transferència bancaria, i el premiat haurà de presentar l’ingrés corresponen d’alta de tercers actualitzat i perfectament complimentat.

 

7ª El jurat estarà constituït per diversos membres de reconegut prestigi professional dins del món de les arts i de la cultura a escala nacional i internacional.

7a Aquest jurat es reunirà al llarg del mes de Novembre per tal d’escollir l’obra guanyadora del concurs. La decisió del jurat constarà en acta notarial i el resultat es farà public mitjançant la publicació a la web del Grup Ferré amb data 24 de novembre, així com la corresponent notificació al guanyador o guanyadors.

 

7b El jurat podrà declarar desert el premi del concurs en cas de considerar que cap de les obres presentades reuneixi les condicions de qualitat o de concepte suficients.

 

7c La decisió del jurat serà inapel·lable. Per tant els concursants renuncien de forma expressa a l’exercici de qualsevol reclamació contra la resolució del jurat.

 

8ª L’obra premiada quedarà en propietat del Grup Ferré, que alhora, es reserva el dret de reproduir-la en el futur i en el format i dimensions que estimi convenient i necessari; per a fer efectiu aquest fet, en el sobre amb les dades del participant s’hi farà constar el següent: “En cas de resultar guanyador del concurs del cartell de Els Quatre Gats, cedeixo els drets de reproducció de l’obra al grup Ferré”.

 

9ª El grup Ferré, a l’hora d’imprimir el cartell, podrà incloure el text i logotips que consideri necessaris.

 

10ª A banda del cartell guanyador, el jurat podrà seleccionar 10 obres més de les presentades, que tot i que no optaran ni tindran opció al premi, formaran part de la primera exposició amb la qual s’obrirà el cicle de les que tindran lloc al llarg de tot l’any 2017.

 

Aquesta primera exposició tindrà lloc al mes de Gener, i un cop acabat, cada un dels autors corresponents de cadascun d’aquests cartells, podrà retirar la seva obra.

Les exposicions tindran lloc al restaurant Els Quatre Gats del carrer Montoriol 3, 08002 de Barcelona i els autors d’aquests cartells preseleccionats seran convidats a la cerimònia inaugural de 120è aniversari. Ni Els Quatre Gats ni el grup Ferré en podrà fer cap ús comercial ni promocional d’aquests cartells, i la propietat dels quals romandrà en tot moment a llurs autors corresponents.

 

11ª Les obres no premiades podran ser retirades en el termini de 60 dies, contats a partir del dia de la resolució del jurat. Un cop enllestit aquest termini, i en cas que les obres no hagin estat retirades pels seus corresponents autors, voldrà dir que aquests renuncien a la seva propietat en favor del grup Ferré, que no en farà cap ús comercial ni promocional, però si haurà de prendre les decisions de destruir-les.

 

12ª El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació d’aquestes bases, per tant no es podran impugnar un cop la participació hagi estat formalitzada.

Concurs de cartells Quatre Gats

 • icon

  Objecte: Concurs per a la realització del cartell de Els Quatre Gats amb motiu de celebració del seu 120 aniversari.

 • icon

  Podran participar quantes persones ho desitgin, de forma individual o col·lectiva residents a Catalunya.

 • icon

  Els cartells caldrà que reflecteixin l’esperit festiu, però a l’hora intel·lectual que tradicionalment ha estat el que ha identificat al local al llarg de la seva tradició gastronòmica i cultural de la ciutat de Barcelona.

 • icon

  Caldrà elaborar els cartells amb qualsevol tècnica, però serà imprescindible que no presentin cap dificultat a l’hora de la seva reproducció a la impremta.

  • a) Els cartells cal que siguin originals inèdits, amb dimensions d’aproximadament 50 X 70 cms en format vertical i en suport físic o digital.
  • b) Pels originals en suport rígid, aquest podrà ser: tablex, cartó, tela muntada en bastidor, etc. i els materials utilitzats poden ser: pintura a l’oli, acrílic, aquarel•la, temperes, etc.
  • c) Els originals en digital s’entregaran en un USB que serà retornat a l’autor tant si resulta guanyador del concurs com si no.
 • icon

  Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres; fins i tot podrà escollir entre que les dues siguin col·lectives, individuals o combinades (una col•lectiva, una altra individual).

  • a) Tant els originals com l’USB caldrà que siguin entregats a la seu del Grup Ferré, amb adreça: Colonia Güell, ed. Filaturas, 1 6 – 08690, Santa Coloma de Cervelló, entre els dies 1 i 10 de novembre del 2016.
  • b) Tota obra serà entregada sense signatura de l’autor, però amb un lema manuscrit al revers de l’obra. Aquest mateix lema constarà a la part exterior d’un sobre tancat adjuntat a l’obra i en el que constaran les dades de l’autor/autors i també l’adreça, telèfon, correu electrònic i totes les dades necessàries de contacte.

  Les obres entregades en digital USB caldrà que portin exactament les mateixes característiques d’entrega.

  En cas que l’entrega es faci per correu convencional o empresa de missatgeria, caldrà fer-ho de manera que en cap cas consti cap mena d’identificació de l’autor/autors de l’obra tramesa.

 • icon

  S’estableix un únic premi de 500`00€ amb la seva retenció de la quantitat corresponent d’IRPF. L’import del premi s’abonarà mitjançant transferència bancaria, i el premiat haurà de presentar l’ingrés corresponen d’alta de tercers actualitzat i perfectament complimentat.

 • icon

  El jurat estarà constituït per diversos membres de reconegut prestigi professional dins del món de les arts i de la cultura a escala nacional i internacional.

  • a) Aquest jurat es reunirà al llarg del mes de Novembre per tal d’escollir l’obra guanyadora del concurs. La decisió del jurat constarà en acta notarial i el resultat es farà public mitjançant la publicació a la web del Grup Ferré amb data 24 de novembre, així com la corresponent notificació al guanyador o guanyadors.
  • b) El jurat podrà declarar desert el premi del concurs en cas de considerar que cap de les obres presentades reuneixi les condicions de qualitat o de concepte suficients.
  • c) La decisió del jurat serà inapel·lable. Per tant els concursants renuncien de forma expressa a l’exercici de qualsevol reclamació contra la resolució del jurat.
 • icon

  L’obra premiada quedarà en propietat del Grup Ferré, que alhora, es reserva el dret de reproduir-la en el futur i en el format i dimensions que estimi convenient i necessari; per a fer efectiu aquest fet, en el sobre amb les dades del participant s’hi farà constar el següent: “En cas de resultar guanyador del concurs del cartell de Els Quatre Gats, cedeixo els drets de reproducció de l’obra al grup Ferré”.

 • icon

  El grup Ferré, a l’hora d’imprimir el cartell, podrà incloure el text i logotips que consideri necessaris.

 • icon

  A banda del cartell guanyador, el jurat podrà seleccionar 10 obres més de les presentades, que tot i que no optaran ni tindran opció al premi, formaran part de la primera exposició amb la qual s’obrirà el cicle de les que tindran lloc al llarg de tot l’any 2017.

  Aquesta primera exposició tindrà lloc al mes de Gener, i un cop acabat, cada un dels autors corresponents de cadascun d’aquests cartells, podrà retirar la seva obra.

  Les exposicions tindran lloc al restaurant Els Quatre Gats del carrer Montoriol 3, 08002 de Barcelona i els autors d’aquests cartells preseleccionats seran convidats a la cerimònia inaugural de 120è aniversari. Ni Els Quatre Gats ni el grup Ferré en podrà fer cap ús comercial ni promocional d’aquests cartells, i la propietat dels quals romandrà en tot moment a llurs autors corresponents.

 • icon

  Les obres no premiades podran ser retirades en el termini de 60 dies, contats a partir del dia de la resolució del jurat. Un cop enllestit aquest termini, i en cas que les obres no hagin estat retirades pels seus corresponents autors, voldrà dir que aquests renuncien a la seva propietat en favor del grup Ferré, que no en farà cap ús comercial ni promocional, però si haurà de prendre les decisions de destruir-les.

 • icon

  El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació d’aquestes bases, per tant no es podran impugnar un cop la participació hagi estat formalitzada.